6. zabo­lai nép­zene és néptánctábor 2017 augusztus 1-6

Okta­tók:
Hala­dók: Tőkés Zsolt és Tőkés Edit
Kezdők: Both László és Temer­dek Fri­de­rika
Gyer­me­kek: Kin­cses Olga, Fülöp Csaba és Dombi Rózsa
Nép­da­lok­ta­tás: Nyit­rai Marianna

Muzsi­kál­nak:
Ábri Béla és zene­kara
Dezső Attila és zene­kara
Szász­csá­vási zene­kar
Oniga And­rás és bará­tai (Magyarlapád)

Hang­sze­res okta­tás:
Az Üsz­türü zene­kar­ral (hegedű, brá­csa. bőgő):
Mol­do­ván Hor­váth Ist­ván, Major Levente Ist­ván: hegedű
Szász József Árpád: brácsa
Szász Lőrinc: Bőgő
Költ­sé­gek
Magyar­or­szág­ról érkezők­nek 380 RON
Erdély­ből érkezők­nek 300 RON
Más ország­ból érkezők­nek 590 RON
A sátor­hely ingye­nes.
6 év alatti gye­re­kek szá­mára 50% ked­vez­mény van, három gye­re­kes csa­lá­dok ese­té­ben a har­ma­dik gye­rek után nem kell fizetni.

Haj­na­lig tartó tánc­mu­lat­sá­gok, kirán­du­lás a szé­kely­ta­más­falvi Thúry kúri­á­hoz, sze­ke­re­zés, bog­rá­cso­lás és egyéb programok.

Eset­le­ges kér­dé­se­i­ket vala­mint jelent­ke­zési szán­dé­ku­kat az alábbi címen várjuk:
GSM: +40 724 02 63 03
E-​mail: info@zabolaitanctabor.ro

A vál­toz­ta­tás jogát fenntartjuk.

Online jelentkezés:
http://kezd.in/RiZbU