VIII. Zabo­lai nép­zene és nép­tanc­tá­bor prog­ramja 2019

Haladó csoport
Szuc­sági tán­cok
Okta­tók: Tőkés Edit és Tőkés Zsolt
Zene­kar: Üsz­türü zene­kar
Hely­szín: Mikes kas­tély konferenciaterme
Közép­ha­ladó csoport

Inak­telki tán­cok
Okta­tók: Kovács Ber­na­dett és Fülöp Csaba
Zene­kar: Dezső Attila és zene­kara
Hely­szín: zabo­lai Kultúrház

Kezdők
György­falvi tán­cok
Okta­tók: Temér­dek Fri­de­rika és Both László
Zene­kar: Ábri Béla és zene­kara
Hely­szín: Teleház
Gyerekek

Népi játé­kok
Okta­tók: Ádám Rebeka
Hely­szín: Csángo Nép­rajzi Múzeum

Nép­da­lo­kat oktat: Kalo­ta­szegi nóták: Nyit­rai Mari­anna
Mikes kas­tély konferenciaterme

Kézm­üves fog­lal­ko­zá­asok: Pál Emese, Ráduly József

Kalo­ta­szegi hang­sze­res nép­zene – okta­tás adat­közlő zené­szek­kel Kolozs­ból (Cojocna) az Üsz­türü zene­kar­ral (hegedű, brá­csa, bőgő):

Major Levente Ist­ván: hegedű
Mol­do­ván Hor­váth Ist­ván: hegedű
Szász József Árpád: brá­csa
Vajda Mátyás: brá­csa
Szász Lőrinc: bőgőAugusz­tus 5., hétfő
13:00 regiszt­rá­ció, szá­lá­sok elfoglalása
18:30 vacsora
20:00 Meg­nyító – I.számú Kul­túr­ház
Nyi­tó­kon­cert: Üsz­türü, Nyit­rai Mari­anna és kolo­zsi ven­dé­gek
Táncház

Augusz­tus 6., kedd
08:30 − 09:30 reg­geli
10:00 − 12:30 tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
12:30 − 13:00 ének­ta­nu­lás közö­sen Nyit­rai Mariannával
13:00 − 14:30 ebéd
15:00 − 16:00 Kalo­ta­szeg magyar népe — Nép­rajzi előa­dás: Nyit­rai Mari­anna (Jankó János nyo­mán)
16:00 − 18:00 dél­utáni oktatások
18:00 − 19:30 vacsora
21:00 tánc­ház, II. számú Kultúrház

Augusz­tus 7., szerda
08:30 − 09:30 reg­geli
10:00 − 12:30 tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
12:30 − 13:00 ének­ta­nu­lás közö­sen Nyit­rai Mariannával
13:00 − 14:30 ebéd
16:00 − 18:00 dél­utáni oktatások
18:00 − 19:30 vacsora
21:00 tánc­ház a Múze­um­kert­ben: Házi­gazda Dr. Pozsony Ferenc

Augusz­tus 8., csütörtök
08:30 − 09:30 reg­geli
10:00 − 12:30 tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
12:30 − 13:00 ének­ta­nu­lás közö­sen Nyit­rai Mariannával
13:00 − 14:30 ebéd
16:00 − 18:00 dél­utáni oktatások
18:00 − 19:30 vacsora
21:00: tánc­ház a Mikes Kas­tély­nál

Augusz­tus 9., péntek
08:30 − 09:30 reg­geli
10:00 − 13:00 tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
13:00 − 14:30 ebéd
15:00 − 16:00 sze­ke­re­zés, indu­lás.
Kirán­du­lás a Szé­kely­ta­más­falvi Thúry-​Bányai Kúri­á­hoz (bog­rá­cso­zás, egyéb programok)
21:00 Tánc­ház a Thúry – Bányai Kúri­á­nál

Augusz­tus 10., szombat
08:00 − 09:30 reg­geli
10:00 − 12:30 tán­cok­ta­tás, hang­sze­res oktatás
12:30 − 13:00 ének­ta­nu­lás közö­sen Nyit­rai Mariannával
13:00 − 14:30 ebéd
15:00 − 16:00 dél­utáni oktatások
16:00 − 18:00 készülő­dés a Gálára. Ének­ta­nu­lás Nyit­rai Mariannával
18:00 − 19:30 vacsora
21:00 Gálamű­sor, I. számú Kultúrház

Augusz­tus 11., vasárnap
08:30-tól reg­geli, hazaindulás

Egész napos kézmű­ves fog­lal­ko­zá­sok gye­re­kek­nek és felnőt­tek­nek a Múze­um­kert­ben!

https://www.facebook.com/events/634849996933987/
http://www.zabolaitanctabor.ro/219-a-viii-zabolai-nepzene-es-neptanctabor-programja/