Fogjunk össze az „Esztelneki Ferences Kolostor” felújításának érdekében

Esztelnek a rendkívülien szép természeti környezetben fekvő település, az egykori Kézdiszék, a mai Kovászna megye északkeleti sarkában helyezkedik el, Kézdivásárhelytől 16 km-re, a Keleti-Kárpátok kanyarultában, a Nemere hegység lábánál.
2005-ig közigazgatásilag Kézdiszentkereszthez tartozott. A település, valamint a hozzá tartozó Kurtapatak és Gyertyános 2005-ben Esztelnek községként visszakapta önálló státusát.

Esztelneken a Szent György vértanú pártfogása alatt álló Ferences kolostorunk – amely egyedüli a Háromszéki régióban, a kezdetektől, 1690. október 1-től fontos szerepet játszott a kézdiszéki térség, és nem csak, vallási és kulturális életében. Iskola és kollégium működött benne, kertjében építették meg Háromszéken az első állandó színházat 1752-ben, ahol a gimnazista diákok iskoladrámákat adtak elő. Falai közt működött a ferences papképzés filozófia kara hosszú időn keresztül. A „Domus história” (ház története) följegyzése szerint, templomát zarándokok sokasága kereste föl elsővasárnaponként az Esztelneki Madonna (1750-ben faragva) égi pártfogását kérve ügyes-bajos dolgaikban.

Kolostorunk a templommal együtt 1921. december 23-i éjszakán kéménytűz következtében leégett. Az egykori négyzet alakú kolostor megmaradt falainak csak a keleti szárnyát sikerült lakhatóvá tenni később. Az égésből megmenekült a sekrestyében, egy beépített faliszekrény és a díszes sekrestye-szekrény, valamint egy faragott és feliratos gerenda, ami a kolostor alapításának évét 1690. október 1-et és a jótevő nevét őrizte meg az utókor számára, illetve a templomban, épségben maradt az „Esztelneki Madonna” szobra, amit 1750-ben egy közkatona faragot fából a Csíksomlyói kegyszobor mintájára és ma Futásfalván látható.
Kolostorunk sok viszontagságon ment át az idők folyamán, tűzvész pusztította, földrengés rongálta, de mindig sikerült megújulnia Isten segítségével és a jóemberek összefogásának köszönhetően.

Most az idő vasfoga kezdte ki a kolostorunkat, ugyanis az utóbbi 25-30 évben nem igazán történt lényeges ráfigyelés, javítási munkálat.

Kolostorunkat egy vidékfejlesztési uniós pályázat segítségével szeretnénk felújítani kívül belül, hogy korszerűen fogadhassuk azokat a papi, szerzetesi valamint világi személyeket, családokat, időseket és fiatalokat, akik vissza szeretnének vonulni a világ zajától, el szeretnének csendesedni, lelkigyakorlatot tartani egy arra megfelelő környezetben.

A 2015-ben leadott pályázati kérelmünket előbb egy banális hiba miatt visszautasították, majd a fellebbezésünket jóváhagyva, 2017 májusában aláírhattuk Gyulafehérváron a pályázati szerződést, ami 2020 májusát jelölte meg a pályázattal kapcsolatos munkálatok befejezése és elszámolása végső dátumaként.

A munkálatok közbeszerzési meghirdetése és a különböző engedélyek beszerzése a három éves kifutási időből mintegy 17 hónapot vettek igénybe. Így a tényleges munkálatok csak nem rég, 2018. október 31-én kezdődhettek el.

A megkezdett munkálatokról szeretnék néhány képet hálás köszönettel megosztani mindazokkal az emberekkel, akik országunk határain belűről, és azon kívülről, figyelemmel kisérték fáradozásainkat, küzdelmeinket, akik bátorítottak bennünket a reménytelenség idején, akik pénzbeli adományaikkal és imádságukkal is segítettek abban, hogy a kolostor felújításával kapcsolatos küzdelmünkben előbbre juthassunk.

Kérem, imáikban továbbra se feledkezzenek meg rólunk, hisz a nagy és merész álmunk megvalósulásáig még nagyon sok akadályt kell leküzdenünk.

Az egyik nagy akadály az anyagiakban rejlik. Ugyanis a megnyert támogatásból 2015-ben is egy kissé szűkösen tudtuk volna megvalósítani a szerződésbe foglalt terveket… Márpedig 2019-ben is ugyanazt a tervet, ugyanabból az összegből kell kiviteleznünk a szerződés értelmében, a helyi törvények szerint, annak ellenére, hogy a 2019-es árak messze nem azok, mint amik voltak 2015-ben, a költségvetés készítésekor. És még nem beszéltem arról, hogy a műemlék épületek nagyon sok meglepetést tudnak szerezni és szereztek is… Ez egy picit olyan, mintha fából vaskarikát akarnánk készíteni.

Mindezek ellenére mégis bizakodó vagyok nagy álmunk, a kolostor teljes körű felújítása kapcsán, mert hiszem azt, amit rendalapítónk, Szent Ferenc atyánk így fogalmazott meg: „a történelmet nem Ferenc, hanem a Mindenható Isten írja” – természetesen jó szándékú és segítőkész emberek által.

Így hát azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz: magán és jogi személyekhez, családok és intézmények, vállalatok vezetőihez, szűkebb pátriánkba élőkhöz és attól távolabb lakókhoz, hogy az anyagi lehetőségeikhez mérten, AKI TEHETI, támogassa Ferences Kolostorunk felújítási tervének kiadásait annyival, amennyivel lehetősége engedi. Illetve mondjon egy imát annak érdekében, hogy a kolostor felújítási elképzelése megvalósulhasson és a következő években, évtizedekben vagy éppen évszázadokban is, Isten nagyobb dicsősségét és az emberek lelki üdvét szolgálhassa.

Tiszteletteljes kérésem meghallgatása reményében, családjukra, munkájukra, s életükre Isten bőséges áldását kérve maradok tisztelettel,

fr. Szilveszter ofm
Esztelnek, 2019. január 29.

******

Azok számára, akik anyagilag is szeretnének és tudnak segíteni, az alábbi számlaszámok valamelyikén tehetik meg a „kolostor felújítására” jelige alatt:

AZ INTÉZMÉNYÜNK MEGNEVEZÉSE:
ORDINUL FRANCISCANILOR DIN ESTELNIC
FERENCES KOLOSTOR ESZTELNEK

Címünk: Estelnic – Esztelnek, irányítószám: 527143 házszám: 163

Bankszámla számok Román Lej, Magyar Forint és Euró számára:

Román Lej bankszámla száma IBAN kód RO13RNCB0127007532970001

Magyar Forint bankszámla száma: RO72RNCB0127007532970006
BIC: RNCBROBU

EUR bankszámla száma: RO29RNCB0127007532970004
BIC: RNCBROBU

Bank neve: BANCA COMERCIALA ROMANA TG Secuiesc
Pta. Gábor Áron nr. 17
Tg. Secuiesc, Jud. Covasna

Codul de inregistrare fiscala (C. I. F.) (a kolostor pénzügyi adószám): 14059601

Ha valakinek kérdése lenne hozzám, az a következő lehetőségek által érhet el: telefonon a 0745 252 845 mobil számon, vagy elektronikus levélben a frszilveszter@gmail.com e-mail címen.

Esztelneki Ferences Kolostor
https://www.facebook.com/esztelnekiferenceskolostor/