Ötödik zabolai népzene és néptánctábor kerül megszervezésre 2016. augusztus 8-12 közt.

Okta­tók
Hala­dók: Tőkés Zsolt és Tőkés Edit
Kezdők: Both László és Temer­dek Fri­de­rika
Gyer­me­kek: Kin­cses Olga, Fülöp Csaba és Dombi Rózsa
Nép­da­lok­ta­tás: Nyit­rai Marianna

Muzsi­kál­nak
Ábri Béla és zene­kara
Dan­ha­u­ser Pál és bará­tai
Szász­csá­vási zene­kar
Oniga And­rás és bará­tai (Magyarlapád)

Hely­szí­nek
Zabo­lai Kul­túr­ház, Teleház,Csángó Nép­rajzi Múzeum, Mikes Kastély
Szá­lás és ellá­tás
Csa­lá­dok­nál: 7 EUR /​nap
Sáto­ro­zás ingye­nes sátor­he­lye­ken
Napi három étkezés

Költ­sé­gek
Magyar­or­szág­ról érkezők­nek 400 RON
Erdély­ből érkezők­nek 350 RON
Más ország­ból érkezők­nek 660 RON
A sátor­hely ingye­nes.
6 év alatti gye­re­kek szá­mára 50% ked­vez­mény van, három gye­re­kes csa­lá­dok ese­té­ben a har­ma­dik gye­rek után nem kell fizetni.

Haj­na­lig tartó tánc­mu­lat­sá­gok, kirán­du­lás a szé­kely­pető­falvi sza­u­ná­hoz, bog­rá­cso­zás, gyer­mek­fog­lal­ko­zá­sok, népi játé­kok, tudo­má­nyos nép­rajzi előadások.

Kapcsolat
GSM: +40 757 52 88 87
E-​mail: info@zabolaitanctabor.ro

A vál­toz­ta­tás jogát fenn­tart­juk. A tábor pon­tos program­ját az elkö­vet­kezők­ben közzé tesszük.

Zabolai Népzene és Néptánctábor 2014A 2016-s táncház tábor programja:
http://www.zabolaitanctabor.ro/219-az-v-zabolai-nepzene-es-neptanctabor-programja/